Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone (MobiFone Plus) đã thảo luận và thông qua các nội dung sau: