Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone (MobiFone Plus) đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1-Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 theo báo cáo của Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ.

2-Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

3-Thông qua báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát.

4-Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

5-Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 theo lựa chọn công ty kiểm toán của Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

6-Thông qua đại diện vốn của TCT Viễn thông MobiFone tại Công ty CP Dịch vụ Gia tăng MobiFone (MobiFone Plus) như sau:

  1. Bà Đỗ Thị Hiền – Người đại diện chuyên trách – Số cổ phần đại diện: 4.590.000 cổ phần – Tỷ lệ cổ phần đại diện: 43,3%
  2. Ông Lã Công Huấn – Người đại diện chuyên trách – Số cổ phần đại diện: 3.570.000 cổ phần – Tỷ lệ cổ phần đại diện: 33,68%
  3. Ông Nguyễn Ngọc Linh – Người đại diện không chuyên trách – Số cổ phần đại diện: 2.040.000 cổ phần – Tỷ lệ cổ phần đại diện: 19,24%

7-Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

  • Ông Lã Công Huấn – Thạc sỹ Điện tử Viễn thông – Phó TGĐ MobiFone Plus

8-Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Ngô Ngọc Phú (bổ nhiệm ngày 30/6/2017).

9-Thông qua việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

  1. Ông Nguyễn Tuấn Hoan – Cử nhân Tài chính-Tiền tệ-Tín dụng.
  2. Bà Võ Thị Mỹ Tâm – Cử nhân Kế toán.

10-Thông qua mức chi trả lương và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.