1. Bà Đỗ Thị Hiền – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

2. Ông Lã Công Huấn – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

3. Ông Nguyễn Ngọc Linh – Ủy viên HĐQT