HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đỗ Thị Hiền

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lã Công Huấn

Thành viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Ngọc Linh

Thành viên Hội đồng quản trị

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Hiền

Tổng Giám đốc

Lã Công Huấn

Phó Tổng Giám đốc

Call Now Button